Z.Thư Từ & Liên Lạc

Thư từ & liên lạc

Người Dân. Đăng Ngày January 31st, 2008, Trong Mục: Z.Thư Từ & Liên Lạc.

Thư từ & liên lạc: email: nguoidan@ix.netcom.com PO Box 2674 – Costa Mesa, CA 92628, USA.
Xin gửi bài bằng Email, floppy disk, và cho biết đã dùng loại font tiếng Việt cùng loại program nào: Unicode, VIQR/VPS, VISCII, hay VNLabs , vv……Xin đọc Thư ngỏ trên các số 1 và 2 (Tháng 1 và tháng 2, Năm 1990) để biết chủ trương của Tạp Chí Người Dân. Muốn nhận 3 số Báo Biếu, xin vui lòng liên lạc địa chỉ trên.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....