A2. Thư Người Dân Số Ra Mắt (01 & 02-1990)

Thư Ngỏ Người Dân Số Ra Mắt 1 & 2 (Tháng 1 và 2 Năm 1990)

Người Dân. Đăng Ngày July 3rd, 2008, Trong Mục: A2. Thư Người Dân Số Ra Mắt (01 & 02-1990).

Tạp chí Người Dân ra đời với mục đích tạo phương tiện cho những người dân bình thường nói lên sự suy nghĩ của mình về những mong ước, ưu tư đối với bản thân, đất nước. Từ bao lâu nay, người thường dân chưa hề có tiếng nói. Chỉ có các nhà báo, nhà văn chuyên nghiệp, các vị khoa bảng, các tổ chức, đảng phái nói giùm. Những tiếng nói trên không sai, nhưng không đủ. Phải có sự lên tiếng của người dân ở mọi thành phần, để tạo một sự đồng thuận cho tương lai đất nước.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....