Vũ Hữu Táo

TÔI HỌC SỬ – Vũ Hữu Táo

Vũ Hữu Táo. Đăng Ngày August 15th, 2008, Trong Mục: F. Khảo Cứu Lịch Sử.

Chuyện học sử của một tên thường dân thì đáng nói, vì y có quá nhiều thắc mắc về lịch sử nước nhà. Thời Pháp thuộc, cấp tiểu học phải học sử Pháp, Việt (Histoire de France và Histoire d’Annam), bằng… tiếng Pháp. Riêng tôi và hầu như tất cả bạn bè đồng học vẫn chẳng biết gì về sử Pháp cũng như Việt, ngoài chuyện đại khái triều đại này cướp ngôi triều đại kia. Tôi chắc các thày cô cũng chẳng biết thật nhiều hơn, nên chẳng giảng giải gì thêm, ít khi bắt đọc bài. Do đó, môn sử chẳng có gì hấp dẫn, lại không có trong các kỳ thi, nên thày trò đều không quan tâm. Tôi vẫn yên trí dân mình là dòng dõi Tàu, con cháu vua Thần Nông. Mãi đến nay, ở Mỹ, nhớ quê nhà, thương đồng bào quốc nội, ngồi nghĩ đến đất nước, lục tìm ít tài liệu, thì thấy nổi lên nhiều điều xem ra có vẻ không ổn, mà các vấn đề này mới chỉ được đề cập đến lẻ tẻ, chưa thấy có cuốn sử nào thực sự giải đáp thỏa đáng hay toàn bộ.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

ĐÚNG NGÀY 30-4, CHUYỆN TRÒ VỀ CÁC ĐẢNG VIÊN VIỆT CỘNG KỲ CỰU, CHÂN CHÍNH – Vũ Hữu Táo

Vũ Hữu Táo. Đăng Ngày August 2nd, 2008, Trong Mục: D. Khảo Cứu Chính Trị, G2. Về "Thiên Đường XHCN Việt Nam".

Lựa chọn xong đường lối, rồi Đảng Cộng Sản toàn quyền cai trị đất nước hơn 50 năm. Đến nay, ta có thừa thời giờ và điều kiện, phương tiện để nhìn lại chuyện đã qua. Người cộng sản chủ trương làm cách mạng thế giới. Cách mạng dân tộc (quốc gia) chỉ là phương tiện, được ủng hộ/yểm trợ của Nga Xô để góp phần vào cách mạng thế giới. Người cộng sản hiểu rõ rằng rằng gia nhập Đảng Cộng Sản Đông Dương/Việt Nam mà làm cách mạng dân tộc (giải phóng thuộc địa), rồi mới (đấu tranh giai cấp) tiến lên làm cách mạng thế giới (xã hội/cộng sản) là giả cách mạng, là hoạt đầu. Cộng sản không cách mạng nửa vời, không giải phóng dân tộc, mà phải đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....