Thúc Nguyên

VÀI HIỂU BIẾT SƠ SÀI VỀ CƯ DÂN VÙNG ĐÔNG NAM Á – Thúc Nguyên

Thúc Nguyên. Đăng Ngày August 24th, 2008, Trong Mục: E. Khảo Cứu Văn Học & Xã Hội, J. Khảo Cứu Cư Dân Đông Nam Á.

Mười nước đã nằm trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (Association of South East Asia Nations, ASEAN). Cái ý kiến thành lập khối này đã có từ mấy năm đầu của thập niên 40, do nhà cách mạng trẻ Lý Đông-A đề xướng. Ông đã tiên đoán rằng khi thế chiến chấm dứt, trên thế giới sẽ xuất hiện những khối liên kết mà ông gọi là những ”tập đoàn an toàn”: khối Đông Nam Á, khối Mỹ Châu La Tinh, khối Ả Rập. (Ông không tiên đoán được sự xuất hiện của khối Âu Châu). Riêng khối Đông Nam Á, ông đã đặt tên cho nó là Khối Liên Phòng Đông Nam Á, rồi sẽ thắt chặt hơn nữa để thành lập Đại Nam Hải Cộng Hòa Liên Bang. (Sở dĩ lấy tên này vì biển Nam nằm ở giữa khối). Mấy nhóm từ ngữ mà ông Lý đã dùng (tập đoàn an toàn, Khối Liên Phòng) chứng tỏ ông rất ưu tư đến tồn vong của vùng Đông Nam Á nói chung và của nước Việt nói riêng. Khoảng cuối thập niên 40 sang đầu thập niên 5O, nhà cách mạng lão thành Hồ Hữu Tường nêu ra chủ thuyết trung lập cho cả vùng Đông Nam Á. Chế độ trung lập (neutralisme) được ông Hồ diễn giải là sự từ chối tham gia vào bất kỳ khối cường quốc thù nghịch nào, trong bối cảnh thế giới lưỡng cực đang có chiến tranh lạnh, một bên là khối Cộng Sản do Liên Xô lãnh đạo, một bên là khối Tư Bản do Hoa Kỳ cầm đầu. Việt Nam cũng đang bị xâu xé, Việt Minh tình nguyện làm tên lính xung kích cho Đệ Tam Quốc Tế, phe Quốc Gia đứng trong hàng ngũ Thế Giới Tư Bản Tự Do. Nếu cả Việt Minh lẫn phe Quốc Gia đều từ chối tham gia vào hai phe tranh chấp, thì Việt Nam có thể có thế đứng trung lập (neutralité) trên trường quốc tế, như Thụy Sĩ chẳng hạn. Nhưng khó thay! Mối ưu tư của hai nhà cách mạng Lý Đông-A và Hồ Hữu Tường được thấy rõ trong suốt giòng lịch sử nước Việt kém may mắn, đã có một anh láng giềng phương Bắc vừa đông vừa mạnh, vừa tham lam, không biết thế nào là no bụng!

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....